Top
608 44 36 17
kancelaria@adwokat-baturowilk.pl

Kwalifikacje i doświadczenie

Jestem wpisana na listę mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy oraz działam w Centrum Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy. Moim zadaniem jest bycie bezstronną i pozostawać bez wpływu na wynik rozmów pomiędzy stronami. Celem jest stworzenie warunków, w których osoby prowadzące spór mogą zrozumieć drugą stronę oraz doprowadzenie do osiągnięcia porozumienia.

Każdy spór może być rozwiązywany na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale bezstronnej osoby, która wspiera przebieg negocjacji. Ma ona m.in. łagodzić powstające napięcia i pomóc w dojściu do porozumienia. Na takie rozwiązanie decydują się często członkowie rodziny, sąsiedzi, małżonkowie przed rozwodem, osoby będące w sporze dotyczącym spadku lub podziału majątku.

Usługi w Bydgoszczy

Rozmowy mogą być prowadzone zarówno przed wniesieniem sprawy do sądu, jak również na podstawie postanowienia sądowego, już po wszczęciu postępowania. Należy wiedzieć, że osobę odpowiedzialną mogą wybrać strony sporu, ale może go również wyznaczyć sąd. Aby rozmowy w ogóle mogły zostać rozpoczęte konieczna jest zgoda obu stron. Taki sposób rozwiązywania sporów może przynieść wiele korzyści, na czele z szybkim i stosunkowo tanim rozstrzygnięciem konfliktu u w formie polubownego porozumienia. Mediacje rodzinne nieraz pozwalają unikną sądzenia się z krewnymi. Więcej na temat korzyści można przeczytać poniżej.

Brak opłat za wniesienie sprawy. W postępowaniu mediacyjnym płacą Państwo za każde spotkanie, za konkretną rozmowę przy stole. Uda się Państwu porozumieć już na drugim spotkaniu? Świetnie! Zawieramy ugodę i zapominacie Państwo o problemie! Brak za niepotrzebne ekspertyzy. To Wy Państwo jesteście ekspertami w swoich dziedzinach, w swoim życiu, dlaczego więc oddawać sprawę komuś innemu i czekać na ekspertyzę innego specjalisty? Najpierw spróbujcie Państwo porozmawiać z drugą stroną opierając się na własnej wiedzy i doświadczeniu. Nie uda się? Nie ma żadnego problemu – wspólnie poszukamy eksperta, który wyda niezależną opinię.

Mediacja oszczędza czas. Niestety sprawy w Sądach ciągną się latami i na to nie mają Państwo żadnego wpływu. W mediacji natomiast możecie Państwo porozumieć się z drugą stroną już na pierwszym spotkaniu.

W przeciwieństwie do rozpraw sądowych, które są jawne, mediacja jest poufna. Wszystko co dzieje się na każdym z mediacyjnych spotkań pozostaje tylko w wiadomości osób w nim uczestniczących. Każda z tych osób zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy tego co usłyszała.

Jako uczestnicy mediacji to Państwo sami decydujecie o warunkach zawieranego porozumienia, bądź też o odmowie prowadzenia dalszych rozmów. Mediator nic nie będzie Państwu narzucać, może jedyne wskazać ścieżkę czy też na Państwa prośbę zaproponować jakieś rozwiązanie, ale to zawsze Wy Państwo decydujecie o sobie – to Wy jesteście ekspertami.

Ugoda zawarta przed mediatorem może zostać zatwierdzona przez Sąd. Ugoda zatwierdzona przez Sąd ma moc wyroku sądowego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie? Skontaktuj się ze mną!