Top
608 44 36 17
kancelaria@adwokat-baturowilk.pl

Rola kancelarii

W praworządnym państwie oskarżony jest niewinny do momentu udowodnienia i stwierdzenia winy prawomocnym wyrokiem sądu. Każdy oskarżony ma też prawo do korzystania z obrońcy i do wniesienia apelacji lub kasacji, domagania się odroczenia wykonywania kary i wielu innych czynności. Adwokat może też pełnić funkcję pośrednika osoby pokrzywdzonej.

Moja kancelaria pomaga klientom w następujących kwestiach:

  1. Obrona oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym - adwokat przygotowuje obronę i reprezentuje oskarżonego na sali sądowej. Powołuje świadków i przesłuchuje ich na rozprawie, przedstawia opinie biegłych. Może też pełnić obowiązki pełnomocnika osób pokrzywdzonych.
  2. Sporządzanie apelacji, kasacji i wniosków o wznowienie postępowania- każdy nieprawomocny wyrok można zaskarżyć do sądu wyższej instancji. Nawet w przypadku prawomocnego wyroku sądu odwoławczego, można wnieść kasację, czyli zaskarżenie, które rozpatruje Sąd Najwyższy. Każdy ma też prawo do wniesienia o wznowienie postępowania. Rolą kancelarii jest odpowiednie uzasadnienie wniosków i reprezentacja interesów klienta podczas postępowań.
  3. Kwestie związane z wykonywaniem i odbywaniem kary – istnieje wiele przesłanek do odroczenia wykonywania kary pozbawienia wolności, do przerwy w odbywaniu kary bądź do przedterminowego zwolnienia. Decyzje w tych sprawach podejmuje sąd penitancjarny. Kancelaria adwokacka jest odpowiedzialna za zebranie potrzebnej dokumentacji poświadczającej o konieczności odroczenia, przerwy lub przedterminowego zwolnienia.
  4. Zatarcie skazania – aby umożliwić resocjalizację osobie, która odbyła karę, po upływie określonego okresu czasu, następuje zatarcie skazania. Można ten proces przyspieszyć i samemu lub przy pomocy kancelarii złożyć wniosek.

Obowiązki względem klienta

W swojej pracy z klientem kieruję się Kodeksem Etyki Adwokackiej i prawem o adwokaturze. Oznacza to, że jestem prawnie zobowiązana m.in. do zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiem się w związku z pomocą prawna, działania wyłącznie na korzyść klienta, czuwania nad biegłem spraw i informowania klienta o postępach oraz dążenia do rozstrzygnięć oszczędzających koszty klienta.